Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Det finansielle tilsyn forbedres

Following the financial crisis that exposed important shortcomings in financial supervision, the EU has taken a number of measures to avoid that a similar situation arises again. On 2 December, the ECOFIN Council agreed on some of the elements of a new supervisory framework, in particular a European System of Financial Supervisors (ESFS) designed to deal with micro-prudential supervision.


© Fotolia

Det finansielle tilsyn forbedres

© Fotolia

Oven på finanskrisen, der afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, har EU taget en række skridt til at undgå, at en lignende situation opstår igen. Den 2. december blev Økofin-Rådet enigt om nogle af elementerne i en ny tilsynsstruktur, bl.a. et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der skal tage sig af tilsynet på mikroplan.

ESFS bliver et netværk bestående af nationale tilsynsmyndigheder, som samarbejder med tre nye europæiske myndigheder for tilsyn med de finansielle markeder:

- en europæisk bankmyndighed

- en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed

-en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og
arbejdsmarkedspensionsordninger.

Ved siden af deres rådgivende opgaver vil de nye myndigheder fremsætte forslag til bindende tekniske standarder for udarbejdelsen og gennemførelsen af mere konsekvente regler i EU, bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder og bedre koordinering og udveksling af oplysninger. Rådet for økonomi og finans nåede til enighed om teksterne med enstemmighed. Rådet vil nu indlede forhandlingerne med Europa-Parlamentet, så retsakterne for oprettelse af den nye tilsynsstruktur hurtigt kan vedtages.

På topmødet den 10. og 11. december vil Det Europæiske Råd få forelagt en rapport om resultatet af Rådets drøftelser som forberedelse til konsultationerne med Europa-Parlamentet. Siden Lissabontraktatens ikrafttræden er hovedreglen, at Rådets drøftelser er offentlige. Debatten kan følges via nedenstående link.

Mere information:

Rådets pressemeddelelse (pdf)

Rådets offentlige debat

Transmission af Rådets pressekonference

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?