Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Daň z finančných transakcií: ukončenie prvého technického čítania

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti zhodnotila na zasadnutí 13. marca 2012 prácu vykonanú v súvislosti s návrhom smernice o dani z finančných transakcií. Ministri vymedzili nevyriešené otázky a rokovali o ďalších krokoch.


Margrethe Vestagerová, dánska ministerka hospodárstva a vnútra, na zasadnutí 13. marca.
© Európska únia 2012

Dánske predsedníctvo dospelo k záveru, že prvé technické čítanie návrhu sa ukončilo.

Predsedníctvo vo svojej správe pre ministrov konštatovalo, že stále zostáva potrebné vyriešiť celý súbor citlivých tém. Medzi ne patria konkrétne tieto otázky:

- daňový základ (zahrnutie menových derivátov a štátnych dlhopisov a jeho vplyv na náklady na hedging a pôžičky štátu; zahrnutie dôchodkových systémov a jeho vplyv na podnikateľské modely používané v rôznych členských štátoch atď.),
- štruktúra sadzieb a zdaniteľných osôb,
- všeobecnejšie otázky týkajúce sa vplyvu na hospodárstvo, rizika relokalizácie mimo EÚ, presadzovania smernice vo vzťahu k finančným inštitúciám mimo EÚ a delegovaných aktov.

„Bolo to veľmi plodné a konštruktívne rokovanie. Domnievam sa, že sú dobre známe rôzne názory na samotný návrh, avšak na rokovaniach vládla atmosféra kompromisu a snahy o hľadanie riešení,“ uviedla dánska ministerka hospodárstva a vnútra Margrethe Vestagerová, ktorá zasadnutiu predsedala.

Rada bude naďalej pokračovať vo svojej technickej analýze s cieľom preskúmať všetky aspekty návrhu a ich dosah na prax.

Predsedníctvo zorganizuje ďalšie zasadnutia so zámerom začať skúmať prípadné kompromisné návrhy, aby sa pripravili rokovania ministrov, ktoré sú plánované do konca júna.

Členské štáty budú aj naďalej skúmať spôsoby ďalšieho napredovania v práci na tejto politicky aj ekonomicky dôležitej otázke.

Na prijatie rozhodnutia o daňových otázkach na úrovni EÚ je potrebné jednomyseľné hlasovanie v Rade po porade s Európskym parlamentom.

Hlavné body návrhu Komisie

Navrhovaná daň z finančných transakcií je určená na zabezpečenie spravodlivého príspevku finančného sektora do verejných financií.

Okrem toho by mala slúžiť aj ako prekážka pre finančný priemysel pri vykonávaní veľmi riskantných činností, ktoré môžu za určitých okolností vážne poškodiť reálne hospodárstvo.

A na záver, účelom zavedenia tejto dane je zabezpečiť, aby nedochádzalo k rozdrobeniu vnútorného trhu ani k narušeniu hospodárskej súťaže, keďže niekoľko vnútroštátnych opatrení podobného charakteru sa už zaviedlo.

Návrh dane sa vzťahuje na mnohé finančné transakcie týkajúce sa cenných papierov, dlhopisov a derivátov. Členské štáty by samé stanovovali skutočné sadzby daní, pričom by brali do úvahy minimálnu sadzbu dane stanovenú vo výške 0,1 % v prípade akcií a dlhopisov a 0,01 % v prípade derivátov. Členské štáty sú zodpovedné aj za stanovenie ohlasovacích povinností, za predchádzanie daňovým únikom, za zabránenie vyhýbaniu sa plateniu daní a za nezneužívanie daňového systému.

V návrhu sa stanovuje, že daň sa bude uplatňovať v súlade so zásadou sídla, t. j. daň sa uloží v tom členskom štáte, v ktorom je finančná inštitúcia zriadená, a nie v tom členskom štáte, v ktorom sa transakcia uskutočnila.

Komisia odhaduje, že príjem pochádzajúci z tejto dane by mohol ročne dosiahnuť približne 57 miliárd EUR. Navrhuje možnosť, aby táto daň v celom rozsahu alebo čiastočne postupne nahradila príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ.

Komisia navrhla túto daň v septembri 2011.

 

Ďalšie informácie:
Zdanenie finančného sektora (na stránke Europa)
Verejná diskusia v Rade (video, v niekoľkých jazykoch)
Správa predsedníctva o aktuálnom stave (pdf)
Tlačová správa (pdf)
Tlačová konferencia (video, v niekoľkých jazykoch)

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?